Phone: 6065582000

Universiti Teknologi MARA (UiTM) Melaka, Kampus Alor Gajah, Km 26 Jalan Lendu
78000 Alor Gajah Malacca

http://melaka.uitm.edu.my/