Phone: 6054506000

Universiti Pendidikan Sultan Idris
35900 Tanjong Malim Perak

ccd@upsi.edu.my

http://www.upsi.edu.my/