Phone: 60364601234

Kolej Yayasan UEM, Lembah Beringin, P.O. Box 62
35900 Tanjung Malim Perak

http://www.kyuem.edu.my/